member

number
name position goal
2011/total
assist
2011/total
#2 kanpei

ALA

0/10 0/1
#4 anzai

BEQUE

0/71 1/45
#5 ayumi PIVO 2/12 0/2
#6 akiko PIVO 0/4 0/2
#7 tatsuya BEQUE 12/272 12/166
#8 chisato PIVO 4/4 0/0
#10 yamap GOLEIRO 1/24 0/9
#11 matsu BEQUE 7/30 3/15
#14 giri ALA 5/5 3/3
#19 yohei PIVO 17/93 3/31
#21 taka ALA 0/19 1/11


home